Vesti i dogadjaji

NOVI PROGRAM ZA SEVERNO KOSOVO SAMO ŠTO JE POČEO

Sa uceščem predstavnika Kosovske vlade, Švedske ambasade na Kosovu, opštinskim partnerima I civilnim društvom, UN Habitat-om I PAX/CBM (Community Building Mitrovica) obelezen je početak programa" Podsticanje inkluzivnog razvoja I dobrog upravljanja na severu Kosova", finansirano od Švedske razvojne saradnje. Početak sastanka je održan u srdačnoj saradnji I duhu u utorak, 6-tog Decembra u Prištini zajedno sa 75 učesnika.

Cilj novog programa je da podrži lokalne kapacitete za strateško planiranje, povečavajuči transparentnost lokalne vlasti, odgovornost kroz mobilizaciju I uključivanje civilnog drustva, kao I poboljšanje pružanja usluga kroz medju-opštinsku I centralno-lokalnu koordinaciju I saradnju.

Ubuduče, ovaj program podržava Kosovsko učešče u sprovodjenju nove Urbane agende I težnjama ka "urbano- održivog razvojnog cilja iz agende 2015" sa akcentom na poboljšanju inkluzivne I održive urbanizacije I kapacitete učesnika I održivo planiranje I upravljanje ljudskim naseljima.

Uvodne reči Generalnog sekretara Ministarstva za prostorno planiranje I životne sredine, Generalnog sekretara za administraciju I lokalnu samoupravu, predstavnici ministarstva javne administracije, Švedske ambasade na Kosovu, UN Habitat-a evidentirali su dalje potrebe za održivim I inkluzivnim planiranjem I upravljanjem I posvečenost za poštovanje u  podršci ovom procesu da  se dogodi. Ovaj početni sastanak navodjen izmedju prezentacija I interakcija u održivoj urbanizaciji kao motoru napretka I socijalne kohezije kao I uloge civilnog drustva u ovom procesu.

Posledična prezentacija programa, uključujuči ulogu severnih opština I organizacija civilnog društva uključujuči I njegove implementacije, izazvan je poseban interes učesnika. Dan je završen sa " Tour de table" I za to vreme su učesnici imali priliku da izraze svoju viziju razvoja, prosperiteta, izazova za svoje opštine; perspektiva civilnog društva je takodje prikazana. Generalno, opštine su iskazale trenutne izazove koji ne sadrže uglavnom nedostatak  prostorno-planskih dokumenata ili potreba za njihovim završetkom kao I potreba za daljim ojačavanjem I povečanjem lokalnih kapaciteta. Sve opštine su izrazile spremnost za uključivanje u dizajniranju strategije razvoja bazirane na lokalnim potencijalima kao I način da se postigne održiv razvoj.

Ovaj dogadjaj je bio karakterističan po pozitivnom duhu za saradnju, gde je interesovanje za medju-opštinskom saradnjom baziran na pokazanom zajedničkom interesu, kao I podrška sa centralnog nivoa I konstruktivnog učešč?a I raspodele civilnog društva.

Program" Podsticanje inkluzivnog razvoja I dobrog upravljanja na severu Kosova" je zajednički sproveden od UN Habitat-a I PAX/CBM u sedam opština: Leposavič,Severna Mitrovica, Južna Mitrovica, Srbica,Vučitrn, Zubin Potok I Zvečan.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Medija Centar > Vesti i dogadjaji