Vesti i dogadjaji

NOVI PROGRAM ZA SEVERNO KOSOVO SAMO ŠTO JE POČEO

06 Decembar 2016

Sa uceščem predstavnika Kosovske vlade, Švedske ambasade na Kosovu, opštinskim partnerima I civilnim društvom, UN Habitat-om I PAX/CBM (Community Building Mitrovica) obelezen je početak programa" Podsticanje inkluzivnog razvoja I dobrog upravljanja na severu Kosova", finansirano od Švedske razvojne saradnje. Početak sastanka je održan u srdačnoj saradnji I duhu u utorak, 6-tog Decembra u Prištini zajedno sa 75 učesnika.nastavak

Blok po Blok Severna Mitrovica: Upotreba Minecraft-a kao alat za dijalog i projektovanje javnog prostora

21 Novembar 2016

Opština Severna Mitrovica i kancelarija UN-Habitata su se udružile radi podrške u obnavljanju i poboljšavanju gradske zelene pijace i okoline kroz oporavak javnog urbanog prostora i socijalnog dijaloga pod okriljem UN-Habitatovog Programa Globalnog javnog prostora, kao razgranavanje pilot Minecraft inicijative u Prištini.nastavak

Otvorena je završna javna rasprava za Opštinski Razvojni Plan Mališeva 2017-2025 i Strateške Procene Uticaja na Sredinu

15 Septembar 2016

Otvaranje javne rasprave za Opštinski Razvojni Plan Mališeva 2017-2025 i Strateške Procene Uticaja na Sredinu obeležava dostizanje ovih strateških dokumenata za opštinski razvoj na svom poslednjem koraku. Kao nastavak javnih prezentacija, diskusija i radionica sa različitim interesnim stranama, kroz koje je izgračen participativni pristup tokom procesa izrade, ovo javna rasprava cče pružiti priliku gračanima da daju svoje komentare, sugestije i predloge na predstavljene nacrte planova pre njihove finalizacije.nastavak

Zbirka Praktičnih Priručnuka MuSPP-a uspešno institucionalizovana u Institut Kosova za Javnu Administraciju

24 August 2016

Nakon kolegijalnog procesa organizovanog od strane Instituta Kosova za Javnu Administraciju (IKJA), Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja (MSPP) i UN-Habitat/MUSPP-a, institucionalizacija "Zbirke Praktičnih Priručnuka MuSPP-a" je uspešno završena, što je rezultiralo sa učvrščenjem četiri modula obuke MuSPP-a i 21 certifikovanih trenera u program obuke/bazu podataka IKJA.nastavak

Podsticanje kolektivnog razmišljanja o Javnom Prostoru u Prištini!

29 Juni 2016

U sklopu projekta "Blok po Blok u Prištini" u okviru Globalnog Programa UN-Habitat-a o Javnom prostoru, proces konsultacija u cilju olakšavanja iterativnih diskusija o javnom prostoru u gradu Priština je uspešno realizovan. Niz sastanaka fokus grupa su organizovane od strane UN-Habitat-a u partnerstvu sa opštinom Priština, koji su održani tokom 28. do 29. juna, kao dopuna prvog koji je održan 16. marta 2016.nastavak

Inkluzivni pristup MuSPPa u prostornom planiranju: primer za uspešne participativne procese i dalja nadahnuča

26 Juni 2016

U cilju podele iskustva o participativnom planiranju i integraciji rodnih pitanja, MuSPP je po drugi put pozvan u Školi za Urbano Planiranje i Razvoj - treči modul obuke, pod zajedničkom organizacijom lokalne NVO "EC Ma Ndryshe" ("Hodaj Drukčije") i Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo (KFOS). Obuka koja je održana tokom 25 i 26 juna, okupila je 20 učesnika iz centralne i lokalne administracije, kao i iz različitih institucija iz civilnog društva kao što su mediji, lokalne nevladine organizacije, poslovna zajednica, studenti i istraživači.nastavak

Šta možemo naučiti od modela pijaca Barcelone? Diskusija zapoceta o pijacama Mitrovice!

15 Juni 2016

U okviru projekta o javnom prostoru u Severnoj Mitrovici, UN Habitat je inicirao niz zajednickih sastanaka i fokus grupa u Severnoj i Južnoj Mitrovici o razvoju i upravljanju pijaca, koji su održani 14-15 juna 2016.nastavak

Obuka o rodnoj ravnopravnosti u prostornom planiranju ponovo uspešno održana!

18 Maj 2016

17. i 18. maja 2016, kao nastavak obuke održane 4. maja, UN-Habitat zajedno sa partnerskim organizacijama UN Women, Friedrich Ebert Stiftung (FES), kao i Agencijom Ureda premijera za ravnopravnost polova (AGE) U Prištini odžali su sesije obuke o rodnoj ravnopravnosti u prostornom planiranju kao element MuSPP-ove Zbirke Priručnika za održivost.nastavak

Obuka o rodnoj ravnopravnosti u prostornom planiranju posvecčena proširenoj publici je održana u Prištini

04 Maj 2016

U duhu predstavljanja MuSPP-ove Zbirke Priručnika za održivost, UN-Habitat zajedno sa partnerskim organizacijama UN Women i Friedrich Ebert Stiftung (FES), kao i Agencijom Ureda premijera za ravnopravnost polova (AGE) 4. maja 2016. godine u Prištini, je organizovao jednodnevnu obuku rodne ravnopravnosti u prostornom planiranju. Obuku su održali predstavnici UN-Habitat-a i UN Women i pružili su prerađeni i posebno pripremljeni sadržaj pod-modula o rodnim pitanjima koji je ranije bio deo MuSPP-ovog modula obuke o "uključenju javnosti u prostornom planiranju". U opuštenoj atmosferi koja je omogučila izvrsnu razmenu ideja, događaj je okupio oko 20 učesnika koji predstavljaju AGE, MSPP i opštine Mitrovica, Priština i Lipljan.nastavak

Izašao je izveštaj sa Radionice o Kapitalizaciji iskustava "Šta smo naučili? Koji je put napred!"

22 April 2016

Program podrške prostornom planiranju opština (MuSPP) ima zadovoljstvo da podeli sa svima vama Izveštaj sa radionice o Kapitalizaciji iskustava "Šta smo naučili? Koji je put napred?" koji se održao 9. marta 2016. u Prištini.nastavak

Pilot Plan Razvoja Opštine dostiže svoju konačnu komponentu kroz Akcioni Plan za Mališevo

15 April 2016

Prvi Opštinski Razvojni Plan (ORP) izrađen sa opštinskim kapacitetima u skladu sa novim Zakonom o Prostornom Planiranju, se približava svom završetku. Ovo putovanje ORP Mališeva, uz neprekidnu podršku MuSPP-a, dostigao je do konkretnog nivoa planiranja akcija. Uzimajuči u obzir značajnost Akcionog Plana, kao i da bi se omogucčili uslovi za kreativno razmišljanje, Opština Mališevo i MuSPP su zajednički organizovali Radionicu za Akcioni Plan, kao trodnevni događaj održanog od 13. do 15. aprila 2016, u Prizrenu.nastavak

UN-Habitat, MSPP i KIJU su zvanično započeli saradnju radi ankorisanja modula obuke MuSPP-a u programu obuke KIJU-a

22 Mart 2016

Danas su u kancelarijama Kosovskog Instituta za Javnu Upravu (KIJU), gospođa Refike Sülçevsi, izvršni direktor KIJU-a, gospodin Arben Çitaku, generalni sekretar Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja (MSPP), i gospođa Gwendoline Mennerier, Glavni Tehnički Savetnik Kancelarije UN-Habitat-a na Kosovu, potpisali su Memorandum o razumevanju, koji pruža okvir saradnje za ankorisanje Zbirke priručnika odrzivosti MuSPP-a unutar domačih institucija, kako radi diversifikacije ponude KIJU-a tako i kao odgovor potrebama koje su široko prepoznate u opštinama na Kosovu i važnim centralnim institucijama. Zbirka priručnika MuSPP-a sadrži četiri modula: Učesnički i sveobuhvatni pristupi u prostornom planiranju; Izrada razvojnog plana opštine; Izrada strateških procena uticaja na životnu sredinu; Upravlanje projektima kapitalnih investicija.nastavak

Trenuci MuSPP-ovih obuka - pogledajte na youtube

18 Mart 2016

Sa ciljem delenja 10.godišnjeg iskustva i prakse MuSPP-a u podršci Kosovskih institucija u prostornom planiranju i srodnim oblastima, Ekipa programa je 2014.g. razvila Zbirku Priruđnika MuSPP-a "Moj saputnik ka samoodrživosti". Zbirka Priručnika MuSPP-a se potom konsolidovala u obliku 4 praktičnih modula obuka: Upravljanje Projektima Kapitalnih Investicija, Uključujuči i sveobuhvatni Pristupi u Prostornom Planiranju, Izračivanje Opštinskih Razvojnih Planova i Izračivanje Strateških Procena Uticaja na Životnu Sredinu.nastavak

Razmena i suočavanje iskustava, naučene lekcije i sugestije za naredne korake u radionici kapitalizacije!

10 Mart 2016

Program podrške prostornom planiranju opština (MuSPP) u koordinaciji sa svojim partnerima iz centralnog i opštinskog nivoa kao i iz civilnog društva održao je radionicu za Kapitalizaciju iskustava "Šta smo naučili? Koji je put napred?" 9. marta 2016. godine u Prištini.nastavak

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Medija Centar > Vesti i dogadjaji