Programet

KCSP-Programi i UN-HABITAT-it për mbështetjen e Kadastrit të Kosovës

Programi i UN-HABITAT-it për mbështetjen e Kadastrit të Kosovës, KCSP (2000-2003) çoi në themelimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK), si një institucion gjysmë-autonom sipas Udhëzimit Administrativ 2000/14. Mandati i AKK-së ishte për të ndërtuar kapacitetet teknike dhe menaxheriale për aktivitete në menaxhimin e tokës në të dy nivelet, qendrorë dhe lokal si dhe rindërtimin e Tokës kadastrale,e cila ishte shkatërruar gjatë konfliktit. Lidhja mes zhvillimit të kadastrit dhe zhvillimit të planeve hapësinore është e qartë, dhe kritike për planifikimin e duhur dhe përdorimin racional të tokës dhe burimeve të tjera.

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Programet > KCSP-Programi i UN-HABITAT-it...