Rreth neshë

Mbikëqyrja

Puna dhe marrëdhëniet e UN-HABITAT-it me partnerët e tij shqyrtohen në hollësi një herë në dy vite nga Këshilli Drejtues i përbërë nga 58 vende anëtare. Ky është një forum i nivelit të lartë i qeverive në nivel ministror gjatë të cilit krijohen udhëzimet për politika dhe buxheti i organizatës për periudhën e ardhshme dyvjeçare.

Këshilli drejtues i raporton Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet Këshillit Ekonomik dhe Social (ECOSOC) i cili e bashkëredon punën e organeve dytësore të Asamblesë së Përgjithshme. Qeveritë i kanë përfqësuesit në Nairobi me të cilët, zyrtarët e lartë të UN-HABITAT-it, takohen rregullisht gjatë tërë vitit në Komitetin e përfaqësuesve të përhershëm (CPR).

 

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Rreth neshë > Selia e UN-HABITAT-it  > Mbikëqyrja