Publikacije

Skupština Opštine Gračanice usvaja Razvojni Plan Opštine 2014- 2029+

Abstrakt: Nakon uzimanja saglasnosti od strane Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja (MŽSPP), o ispunjenosti uslova koji proizilaze iz Zakona br. 04/L-174 o Prostornom Planiranju i Zakona br. 03/L-230 o Strateškoj Proceni Uticaja na Životnu Sredinu, Skupština Opštine Gračanice je usvojila Razvojni Plan Opštine (RPO) 23. juna 2014.

Godina publikacije: Septembar 2014

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > Druge publikacije > Opstinski i Urbanisticki...