Mbështetje në Zhvillimin e Hartës Zonale Komunale në Mamushë

UN-Habitat është duke e ndihmuar procesin e hartimit të Hartës Zonale të Komunës së Mamushës duke vlerësuar situatën e zhvillimeve aktuale në komunë përmes evaluimit të Planit Zhvillimore Komunal (PZHK) të Mamushës dhe bazës aktuale të të dhënave të planifikimit hapësinor.

Skema e propozuar e organizimit të burimeve njerëzore kërkonte një cikël të ri të planifikimit hapësinor dhe formalizimin e strukturave të nevojshme brenda kësaj skeme është gjithashtu pjesë e mbështetjes tonë. Të gjitha aktivitetet janë të kordinuara me Departamentin e Urbanizmit.

Ky hap i parë do të mundësoj zhvillimin e Raportit të Vlerësimit të PZHK-së si dhe hartën e hartimit të Hartës Zonale të Komunës dhe rigjallërimin e bazës së të dhënave hapësinore.

Partnerët mbështetës: Komuna e Mamushës

Raporti i Vlerësimit të Planit Zhvillimor Komunal të Mamushës learn more
Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Mamushes learn more
Udhezues per menaxhimin e zhvillimit_Shembulli i Komunes se Mamushes learn more