Raportet e Publikimeve
Raporti i Vlerësimit të Planit Zhvillimor Komunal të Mamushës learn more
Raport Vlerësimi i PZHK-së së Mitrovicës Jugore learn more
Raporti i Vlerësimit Bazë Përmbledhje learn more
Profili i Hapësirës Publike Prishtinë learn more
Shëndërrimi i Hapësirave në Vende learn more
Udhezues per hartimin e Vleresimit Strategjik Mjedisor learn more
Profili Komunal i Banimit Shembulli i Komunes se Gjilanit learn more
Vizionimi si mjet i planifikimit pjesëmarrës learn more
Udhezues per menaxhimin e Projekteve te Investimeve Kapitale learn more
Bëjmë Qytete më të mira: Një Dekadë Së Bashku learn more
Raporti mbi Studimin e Drunjeve dhe Menaxhimin e Gjelber learn more
Integrimi gjinor në planifikimin hapësinor: Një qasje hap pas hapi për komunat learn more
Raporti i punëtorisë së Vizionimit të Partesh-it learn more
Raporti i Vizionimit të Mitrovicës learn more