Raportet e Publikimeve
Një rezultat tjetër që vjen nga bashkëpunimi ndër-komunal brenda Kolegjiumit të Drejtorëve për Planifikimin Hapësinor! learn more
Raporti i vlerësimit të Planit Zhvillimor Komunal të Skenderajt, i cili ishte një udhërrëfyes për hartimin e Hartës Zonale të Komunës, tani është botuar në shqip! learn more
Publikohet raporti i vlerësimit i Planit Zhvillimor Komunal të Vushtrrisë, i cili është në funksion të hartimit të Hartës Zonale të Komunës! learn more
Planifikimin e Bazuar në Lagje/ Komunitet (PBK) për Mitrovicën Jugore learn more
Raporti i Vlerësimit të Planit Zhvillimor Komunal të Mamushës learn more
Raport Vlerësimi i PZHK-së së Mitrovicës Jugore learn more
Raporti i Vlerësimit Bazë Përmbledhje learn more
Profili i Hapësirës Publike Prishtinë learn more
Shëndërrimi i Hapësirave në Vende learn more
Udhezues per hartimin e Vleresimit Strategjik Mjedisor learn more
Profili Komunal i Banimit Shembulli i Komunes se Gjilanit learn more
Vizionimi si mjet i planifikimit pjesëmarrës learn more
Udhezues per menaxhimin e Projekteve te Investimeve Kapitale learn more
Bëjmë Qytete më të mira: Një Dekadë Së Bashku learn more
Raporti mbi Studimin e Drunjeve dhe Menaxhimin e Gjelber learn more
Integrimi gjinor në planifikimin hapësinor: Një qasje hap pas hapi për komunat learn more
Raporti i punëtorisë së Vizionimit të Partesh-it learn more
Raporti i Vizionimit të Mitrovicës learn more