Bëjmë Qytete më të mira: Një Dekadë Së Bashku

Programi i Mbështetjes së Planifikimit Hapësinorë Komunal (MuSPP-i) financohet nga Swedish Development Cooperation dhe zbatohet nga Programi për Vendbanimet Njerëzore i Kombeve të Bashkuara (UN-Habitat-i). Ekipi i MuSPP-it ka siguruar asistencë teknike për partnerët, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë (MMPH-në) dhe komunat e Kosovës. Nga viti 2005 e deri më tani, MuSPP-i ka bërë një ndryshim të madh në Kosovë. Ai ka ofruar mundësi për njerëzit e rëndomtë, shërbyesit civil dhe zyrtarët e zgjedhur që të angazhohen në aktivitetet e planifikimit për të mirën e të gjithë njerëzve në komunitetet ku ata jetojnë apo veprojnë. Kjo broshurë ka për qëllim të ilustroj një përzgjedhje të gjerë të rezultateve dhe ndikimeve të MuSPP-it, në atë mënyrë që shpresohet se do të inspiroj të tjerët që të marrin pjesë në procesin e planifikimit të zhvillimit të komuniteteve të tyre.

Bëjmë Qytete më të mira: Një Dekadë Së Bashku download