Integrimi gjinor në planifikimin hapësinor: Një qasje hap pas hapi për komunat

Udhëzuesi promovojnë qasje për integrimin gjinor në praktikën e planifikimit hapësinor në formën e një metodeje hap pas hapi për komunat. Në mënyrë fleksibile dhe jo-përshkruese, udhëzuesi përshkruan dhe ilustrojn mënyrat e ndryshme dhe fazat për të përfshirë perspektivën gjinore në proceset e planifikimit në aspektin e politikave dhe zbatimit të tyre. Udhëzuesi gjithashtu jep shembuj të rasteve studimore nga komunat e Kosovës dhe përshkruan disa nga mësimet e nxjerra, në të cilat është e bazuar përmbledhja e rekomandimeve për integrimin gjinor. Udhëzuesi demonstron praktikisht pse dhe si të përfshihen gratë dhe vajzat, si dhe burrat dhe djemtë me qëllim të rritjes së gjithëpërfshirjes , demokracisë lokale dhe transparencës, si thelbësore për hartim të politikave dhe projekteve të përgjegjshme.

Integrimi gjinor në planifikimin hapësinor: Një qasje hap pas hapi për komunat download