Raporti mbi Studimin e Drunjeve dhe Menaxhimin e Gjelber

 Raporti shqyrton një numër shembujsh të Projekteve të Investimeve Kapitale, në aspekt të ruajtjes, përmirësimit dhe menaxhimit të infrastrukturës së gjelbër, dhe si rezultat ofron një numër të detyrave dhe rekomandimeve që duhet përcjellen, të cilat në të ardhmen do të shërbejnë si udhëzim për rritjen e infrastrukturës së gjelbër në zonat urbane në tërë Kosovën, si dhe menaxhimin përkatës.

Raporti mbi Studimin e Drunjeve dhe Menaxhimin e Gjelber download