We’re rebuilding! If you can’t find what you’re looking for, please check the old website.

World Town Planning Day – Photography Contest

10/10/2019

On the occasion of the 70th anniversary of the “World Town Planning Day” which aims at stimulating the mutual interest of both the professionals and the general public in urban planning, the Ministry of Environment and Spatial Planning in partnership with the Inclusive Development Programme implemented by UN-Habitat, PAX, CBM, and financed by the Swedish Development Cooperation Agency (Sida), is organizing a photography contest with the theme “Get to know my neighbourhood – leave no one and no place behind”.

This contest aims at fostering reflections and discussions about transformative urban planning at the community level, as a path towards making sustainable and inclusive cities and communities a reality.

“Leave no one behind” lies at the heart of the Sustainable Development Goals (SDGs), which are to be achieved worldwide by 2030. This contest fits within this global effort to build a more resilient, sustainable and inclusive Kosovo.

Deadline for submission is 30th of October.

Detailed terms of reference are enclosed here.

Me rastin e 70 vjetorit të ‘’Ditës Botërore të Planifikimit të Qyteteve’’ e cila ka për qëllim që të stimulojë interesin e përbashkët të profesionistëve dhe publikut të gjerë në planifikimin hapësinor, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me Programin Zhvillimor Gjithëpërfshirës i cili është i zbatuar nga UN-Habitat, PAX, CBM, dhe e financuar nga Bashkëpunimi Suedez për Zhvillim(Sida), është duke organizuar një konkurs fotografie me temën “Njoftohu me lagjen time – mos lër askënd dhe asnjë hapësirë mbrapa”.

Ky konkurs synon që të mbledhë reflektime dhe diskutime për planifikime urbane transformative në një nivel komuniteti, si një hap përpara për t’i bërë qytetet e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse një realitet.

“Mos lër askënd mbrapa” gjendet në zemrën e Qëllimeve për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs), të cilat synohen të arrihen në të gjithë botën deri në vitin 2030. Ky konkurs përshtatet me përpjekjet globale për të krijuar një Kosovë më të përforcuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse

Afati i fundit për dorëzim është 30 Tetor.

Termat e referencës mund ti gjeni të detajuara këtu.

Povodom 70. Godišnjice “Svetskog dana urbanizma“ čiji je cilj podsticanje obostranog interesa profesionalaca i šire javnosti za urbanizam, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u partnerstvu sa Programom sveobuhvatnog razvoja, koji sprovodi UN-Habitat, PAX, CBM, a finansira Švedska agencija za razvojnu saradnju (SIDA), organizuje fotografski konkurs na temu „Upoznaj moje naselje – ne ostavi nikoga i nijedan prostor iza“.

Ovaj konkurs ima za cilj podsticanje razmišljanja i diskusije o transformativnom urbanističkom planiranju na nivou zajednice, kao puta ka ostvarivanju održivih i inkluzivnih gradova i zajednica. „Ne ostavi nikoga iza“ je u središtu ciljeva održivog razvoja (SDGs), koji bi trebalo da se postignu u svetu do 2030. godine. Ovaj konkurs uklapa se u globalni napor da se izgradi jače, održivo i inkluzivno Kosovo. Rok za podnošenje prijava je 30. oktobar. Detaljni opis zadatka je dostupan u prilogu ovde.