Drejt urbanizimit të qëndrueshëm
UN-Habitat Kosova

PUNA Jonë

Konflikti i vitit 1999 nuk ka prekur Kosovën vetëm në anën politike, mjedisore dhe shoqërore, por edhe duke ndikuar në kushtet urbane në mënyra të ndryshme. Migrimi pas konfliktit solli shumë njerëz në qytete në kërkim të vendeve të punës, kushte më të mira të jetesës dhe mjedis më të sigurt. Një numër i madh i qytetarëve të Kosovës udhëtojnë çdo ditë në qytete nga zonat rurale për punë ose arsim ose shërbime. Që nga ajo kohë Kosova është përballur me një bum ndërtimi të paparë deri atëherë, rritje të zonave urbane dhe një vazhdimësi degradimi të mjedisit. Nëse Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe drejt qeverisjes demokratike, një ekonomi të tregut dhe integrimi evropian, sfidat e vazhdueshme mbeten në rrugë të saj drejt stabilitetit dhe zhvillimit gjithëpërfshirës.

Në atë kontekst, UN-Habitat ka promovuar që nga fillimi, qeverisje të mirë, sigurin të pronës, zhvillimin e qëndrueshëm të vendbanimeve njerëzore dhe planifikimin hapësinor gjithëpërfshirës në Kosovë dhe rajonin e gjerë. Ndërhyrjet e UN-Habitat ishin përqendruar në krijimin e institucioneve për t’u marrë me pronën dhe çështjet e planifikimit, të tilla si Drejtorati i Banimit dhe Pronës, Agjencia e Kadastrit të Kosovës, dhe Instituti për Planifikim Hapësinor në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Linja tjetër e ndërhyrjeve shkoi në forcimin e kapaciteteve për menaxhimin efikas të qeverive lokale përmes programeve për ndërtimin e kapaciteteve dhe ndihmën në vend të punës veçanërisht por jo të kufizuar në, qeverisjen lokale, planifikimin hapësinor, lëvizjen e lirë urbane, trashëgiminë kulturore dhe mbrojtjen e mjedisit, zhvillimi i hapësirave publike dhe përmirësimi i kushteve urbane për qytetarët.

Deri më tani, UN-Habitat ende ofron mbështetje institucionale për planifikimin hapësinor përmes qasjes gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse dhe kontribuon në përmirësimin e mjedisit të ndërtuar në Kosovë, përmes Projekte të përbashkëta të investimeve kapitale me komunat partnere dhe komunitetin.

Për më tepër, puna e vazhdueshme normative po zhvillohet përmes zhvillimit të kornizës legjislative, kurrikulave dhe zhvillimit të trajnimit, dhe hartimit të politikave në përputhje me Agjendën e Re Urbane (2016) dhe Agjendën e Zhvillimit të Qëndrueshëm, veçanërisht Qëllimi i saj Urban mbi qytete dhe komunitete të qëndrueshme.

Prania e UN-Habitat në Kosovë për 20 vitet e fundit ka lejuar programin të krijojë një larmi partneritetesh me palët kryesore të interesit, së pari me institucionet qendrore dhe komunale pasi që UN-Habitat është përqëndruar në mundësimin e ndërtimit të institucioneve shtetërore, dhe koordinimin institucional dhe bashkëpunimin midis niveleve të ndryshme vertikalisht dhe horizontalisht. Zhvillimi i projektit brenda në vend të punës dhe metodologjitë e mjetet e përshtatura lokale, me qëllim të forcimit të mëtejshëm të kapaciteteve lokale të planifikimit, ishte gjithashtu i nxitur me partneritet të përkushtuar me universitetet dhe ekspozimin ndaj praktikave të mira ndërkombëtare.

Duke fuqizuar dhe sjellë shoqërinë civile dhe komunitetin, dhe partneritetin e zgjuar me shoqërinë civile, programi i Kosovës gjithashtu ka kontribuar të zhvilloj zgjidhje më të përgjegjshme, politika dhe plane dhe sigurimin e tyre efektiv në pjesëmarrje të proceseve të ndryshme në vendimmarrje duke ndikuar në jetën e tyre.

EKIPI Ynë

Ekipi i UN-Habitat përbëhet nga profesionistë nga një larmi fushash me prapavijë në arkitekturë, planifikim urban, gjeografi, inxhinieri civile, ligj, ekonomi, studime gjinore, etj. Ky grup profesionistësh ofron një varg ekspertizash, përvojë dhe praktika që mbështesin sektorin publik, komunat, shoqëria civile dhe komunitetet dhe palët e tjera të interesit për të promovuar, zhvilluar dhe zbatuar politika, mjete dhe aktivitete në mbështetje të zhvillimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm urban dhe mjedisor të qyteteve dhe fshatrave të Kosovës. Të gjithë ne jemi të gatshëm për të adresuar së bashku sfidat dhe mundësitë e lidhura për një të ardhme më të mirë urbane në Kosovë.