Publikime dhe Kërkime

Publikime të përgatitura nga ekipi i zyrës së UN-Habitat Kosovo gjatë implementimit të programeve të kaluara dhe të tashme.

Raportet e Publikimeve learn more
Planet Zhvillimore Urbane dhe Komunale learn more
Raportet e VSM learn more
Planet Lokale të Veprimit në Mjedis learn more