Programet e kaluara që UN-Habitat Kosovo ka implementuar
Të kaluara

Programet e kaluara që UN-Habitat Kosovo ka implementuar

Programi i Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal në Kosovë faza 3 learn more
Programi i Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal në Kosovë faza 2 learn more
Municipal Spatial Planning Support Programme phase 1 learn more
Programi për Mbështetjen e Kadastrit të Kosovës learn more
Programi i Planifikimit dhe Menaxhimit Urban learn more
Programi mbi Zhvillimin e Planifikimit dhe Qeverisjes learn more
Programi i Mbështetjes Komunale learn more
Programi i Qeverisjes Lokale learn more
Drejtorati për Qështje Pronësore dhe Banesore learn more