Anëtarët e Komitetit Drejtues po këshillojnë rrugëtimin përpara për programin tonë!

14/02/2019

Arritjet, programimi dhe sfidat dhe mundësitë e Programit për Zhvillim Gjithëpërfshirës u diskutuan gjerësisht dhe ne mënyrë të detajuar sot në mbledhjen e tretë të Komitetit Drejtues të mbajtur nën bashkëkryesimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Sida, UN-Habitat, PAX, “Community Building Mitrovica” dhe zyrtarët komunal nga komuna e Skënderajt dhe Mitrovicës së Veriut në emër të 7 komunave partnere.

Duke rishikuar me kujdes, komentuar dhe pasuruar proceset aktuale të hartimit të planeve zhvillimore komunale, hartat zonale komunale së bashku me hartimin e Planeve për Pjesëmarrjen e Qytetarëve, bashkëpunime të qeverisë në disa nivele dhe mekanizmave koordinues të shumëllojshëm të nxitur nga programi, si dhe fillimin a fazës së dytë të fondit katalitik për shoqërinë civile , të gjithë partnerët janë pajtuar për rrugën e ardhshme të programit me prioritetet për periudhën e ardhshme.

Duke shikuar përpara