Raport Vlerësimi i PZHK-së së Mitrovicës Jugore

Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) për Mitrovicën është dokument i planifikimit hapësinor për periudhën 2009 – 2025+, i cili përcakton qëllimet afatgjate për zhvillimin ekonomik, social dhe hapësinor. Plani Zhvillimor Urban (PZHU) për Mitrovicën përcakton objektiva më specifike dhe strategji për zbatim, për të njëjtën periudhë kohore. Këto dokumente janë hartuar në vitin 2009 sipas Ligjit për Planifikim Hapësinor (nr. 2003/14) dhe Ligjit nr.03/L-106 për ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor (nr. 2003/14).
Megjithatë, këto ligje janë shfuqizuar pas aprovimit të Ligjit të ri për Planifikim Hapësinor (nr. 04/L-174) në vitin 2013. Ligji i ri jep një sistem të ri të planifikimit hapësinor, sipas të cilit kërkohen PZHK më të detajuara dhe prezanton Hartat Zonale Komunale (një koncept dhe praktikë e re në Kosovë), ndër të tjera.

Raport Vlerësimi i PZHK-së së Mitrovicës Jugore download