Shëndërrimi i Hapësirave në Vende

Ky publikim është përgatitur nga Programi për Mbështetje të Planifikimit Hapësinor Komunal (MuSPP) i zbatuar nga UN-Habitat në Kosovë dhe i financuar nga Qeveria Suedeze përmes Sida-s. Qëllimi i tij është ngritja e vetëdijes së kryetarëve të komunave, projektuesve/planerëve, urbanistëve, zhvilluesve dhe të gjithë atyre që janë të shqetësuar për zhvillimin e qytezave dhe qyteteve dhe për cilësinë dhe rëndësinë e hapësirave publike të cilat po i krijojnë. Ky publikim në veçanti mëton të hedhë dritë mbi konceptin e “krijimit të vendit” si mjet për përmirësimin e cilësisë së jetës të njerëzve që jetojnë në qytezat dhe qytetet e Kosovës dhe të sigurojë që përfitimet ndahen në mënyrë të paanshme, dhe në mënyrë të ndjeshme gjinore.

Shëndërrimi i Hapësirave në Vende download