Udhëzues për hartimin e profilit komunal të banimit

Ky dokument ofron udhëzime të qarta dhe koncize për autoritetet komunale në procesin e hartimit të Profilit Komunal të Banimit, duke përfshirë përmbajtjen, analizën e akterëve/palëve të interesit, mbledhjen e të dhënave, si dhe analizat dhe metodologjitë për pjesëmarrje me qëllim të pasurimit dhe vlefshmërisë së profilit. Udhëzuesi përcakton bazën për zhvillimin e mëtejshëm të politikave të banimit (strategjitë e banimit) dhe programeve afat-shkurta dhe afat-gjata të synuara (p.sh. programet e banimit social) në nivel komunal në Kosovë.

Udhëzues për hartimin e profilit komunal të banimit download