Materialet Promovuese
Lecture – Sustainable urban and rural development learn more
Informatë – Konferenca mbi Vizionimin si Mjet i Planifikimit Pjesëmarrës learn more
Turneu Kulturor ’10 – Flajer learn more
Turneu Kulturor ’10-Posteri learn more
WHD ’10 – Poster learn more
Turneu Kulturor 2009 – Posteri learn more
Turneu Kulturor 2009 – Broshura learn more
Konkursi Ndërkombëtar i Qendrës së Mobilitetit në Ferizaj learn more
Poster i Turneut Kulturor 2008 learn more
Fletushkë për Turneun Kulturor 2008 learn more
Fletushkë për Shqyrtim Publik learn more
Fletushke per Dizajn Urban learn more
Fletushkë mbi Vendbanimet Joformale learn more
Fletushka për Konferencën mbi Transportin dhe Planifikimin Hapësinor në Kosovë learn more
Fletushka e fushë-punëtorisë mbi vendbanimet joformale në Gjakovë learn more
Fletushka e Vizionimit learn more
Posteri MuSPP learn more