Informatë – Konferenca mbi Vizionimin si Mjet i Planifikimit Pjesëmarrës

Punëtoritë pesë ditore të vizionimit, me një përfshierje të grupeve të ndryshme të interesit nga nëntë komunat e Kosovës, kanë qenë një ndër aktivitetet kryesore të Programit për Mbështetjen e Planifikimi Hapësinor Komunal (PMPHK) faza 1/2 dhe mënyra të veçanta në metodologjinë e planifikimit. Qëllimi kryesor i këtyre punëtorive ishte nxjerrja e ideve nga qytetarët për planifikimin hapësinor dhe urban afatgjatë dhe afatshkurtër si të dhëna për hartimin e Planeve Zhvillimore Komunale dhe Urbane dhe implementimin e tyre.

Informatë – Konferenca mbi Vizionimin si Mjet i Planifikimit Pjesëmarrës download