Fletushkë mbi Vendbanimet Joformale

Në këtë fletushkë kemi trajtuar çështjen e vendbanimeve joformale anekënd Kosovës. Ne promovojmë “të drejtën në qytet”, që nënkupton të drejtën e secilit person në qytet apo komunitet për të qenë pjesëtar i barabartë i komunitetit. Si pjesëtar i barabartë, secili banor i qytetit do të duhej të gëzojë realizimin e të drejtave të tij/saj për standard adekuat të jetës dhe qasje në shërbime në nivel të njejtë.

Fletushkë mbi Vendbanimet Joformale download