Fletushka e fushë-punëtorisë mbi vendbanimet joformale në Gjakovë
Fletushka e fushë-punëtorisë mbi vendbanimet joformale në Gjakovë download