Broshura për aplikim dhe leshimin e lejeve ndertimore

Udhëzuesi për menaxhimin e zhvillimit, është i përcjellur me një fletushkë, të hartuar për Komunën e Mamushës, por fokusohet tek komunitetet dhe institucionet e planifikimit në nivel lokal në gjithë Kosovën. Fletushka ka për qëllim t’i prezantojë procedurat për dorëzimin dhe shqyrtimin e kërkesave për kushte dhe leje ndërtimore, të cilat derivojnë nga Udhëzimi Administrativ nr.10/2013 për zbatimin e Ligjit për Ndërtim nr.04/L-110.

Broshura për aplikim dhe leshimin e lejeve ndertimore download