Raporti i Vleresimit te Zbatimit – Plani Zhvillimor Komunal_ Shembulli i Komunes se Junikut

Raporti ofron një shembull të qasjes konvencionale drejt vlerësimit të zbatimit të Planit Zhvillimor Komunal (PZHK). Metodologjia e vlerësimit është bazuar në Planin e Veprimit për zbatimin e PZHK-së, dhe është veçanërisht i shfrytëzueshëm në rastet e mungesës së raporteve të rregullta vjetore të monitorimit dhe vlerësimit, por gjithashtu mund të shfrytëzohet edhe në rastet kur raportimi i rregullt për progresin e zbatimit të PZHK-së është vënë në funksion, nga të gjitha komunat e Kosovës.

Raporti i Vleresimit te Zbatimit – Plani Zhvillimor Komunal_ Shembulli i Komunes se Junikut download