2. Planifikimi dhe Menaxhmi Hapesinor
Udhezues per hartimin e Planeve Zhvillimore Komunale learn more
Raporti i Vleresimit te Zbatimit – Plani Zhvillimor Komunal_ Shembulli i Komunes se Junikut learn more
Udhezues per menaxhimin e zhvillimit_Shembulli i Komunes se Mamushes learn more
Broshura për aplikim dhe leshimin e lejeve ndertimore learn more