Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Mamushes

Raporti aktual i vlerësimit mjedisor strategjik është përgatitur si një dokument përfundimtar i procesit të VSM për planin e zhvillimit komunal të komunës Mamuşa / Mamushë / Mamu /a. Isshtë prodhimi kryesor i VSM-së dhe përshkruan gjetjet e procesit të vlerësimit. MDP është një dokument ligjor i përgatitur në emër të autoriteteve lokale të Mamuşa / Mamushë / Mamuša me mbështetjen e dhënë nga UN the Habitat Kosova. Gjithashtu kërkohet me ligj që perspektivat e ndikimit mjedisor nga PZHK të vlerësohen gjatë procesit strategjik të vlerësimit mjedisor.

Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Mamushes download