Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Prizrenit

Raporti aktual i vlerësimit mjedisor strategjik (VSM) përgatitet si një dokument përfundimtar i procesit të VSM-së
për planin e zhvillimit komunal të komunës së Prizrenit (MDP / PMDP2025). Outputshtë prodhimi kryesor i VSM-së dhe skicat gjetjet e procesit të vlerësimit. PZHK është një dokument ligjor i përgatitur në emër të lokalit të Prizrenit
autoritetet me mbështetjen e dhënë nga UN-Habitat Kosova.

Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Prizrenit download