Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Deçan

Gjendja e mjedisit paraqet situatën e tregueseve të komponentëve kryesor të mjedisit, si: toka, uji, ajri, biodiversiteti etj. Veprimtaria e vazhdueshme e njeriut ka sjellë ndikim në këta komponentë, duke ndryshuar gjendjen e tyre natyrale. Në Komunën tonë, si pasojë aktiviteteve të ushtruara nga faktori njeri, janë dëmtuar në masë të madhe fondi pyjor, degradim i lumenjve dhe brigjeve të tyre, sipërfaqet e gjelbëruara nga hedhja e mbeturinave etj.

Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Deçan download