Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Istog

Planet Lokale të Veprimit në Mjedis (LEAP) janë dokumente vendore të politikave mjedisore, të cilat paraqesin përparësitë mjedisore dhe listën e veprimeve për t’i zgjidhur ato. Përgatitja e këtyre planeve rrit zhvillimin e aftësive të qeverive lokale dhe subjekteve të tjera të interesuara për mjedisin dhe komunitetin.

Për më tepër, LEAP promovon gjithashtu bashkëpunimin midis shoqërisë civile, publikut, qeverisë lokale dhe qeverisë qendrore, biznesit dhe subjekteve të tjera mjedisore, duke mbështetur shkëmbimin e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje.

Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Istog download