Raporti i Vlerësimit në Mjedis Obiliq

Qëllimi kryesor i projektit Plani Lokal i Veprimit në Mjedis për Qëndrueshmëri në Kosovë përpiqet që të reduktoj varfërinë në Kosovë që do të arrihej duke thyer “ciklin” shterimi i burimeve/ degradimi i mjedisit Dështimin e ekonomisë të varfërisë së zgjeruar nga zhvillimi i PLVMve në 10 komuna. Ky qëllim do të arrihetnëpërmjet promovimit të cilësisë më të mirë të jetës për qytetarët e sidomos për të varfëritë dhe grupet e margjinalizuara, të iniciojë aktivitete ekonomike me realizimin e projekteve mjedisore që do të çojnë drejt përmirësimit të kushteve të jetesës të qëndrueshme.

Raporti i Vlerësimit në Mjedis Obiliq download