Raporti i Vlerësimit në Mjedis Graçanicë

Hulumtimi në terren është kryer nga organizata joqeveritare mjedisore që punojnë në komunat e zgjedhura për zhvillimin e LEAP. Gjatë hulumtimit në terren, anëtarët e organizatave joqeveritare përveç intervistimit të të anketuarve bazuar në shpërndarjen e mostrës, gjithashtu janë informuar për rëndësinë e LEAP dhe kontributin e tyre të mundshëm në zhvillimin e LEAP. Prandaj, zbatimi i hulumtimit në terren ka rezultuar në informacion të drejtpërdrejtë nga më shumë se 11,000 të anketuar të përzgjedhur (qytetarë të intervistuar) për të marrë pjesë në hulumtim. Të dhënat e mbledhura në terren u përpunuan më tej në programin kompjuterik SPSS, i cili është i specializuar për të prodhuar rezultate nga rezultatet sasiore sociale.

Raporti i Vlerësimit në Mjedis Graçanicë download