Raproti i Vlerësimit në Mjedis Hani i Elezit

Për të zbatuar këtë hulumtim në terren, zyra e Qendrës Rajonale të Mjedisit në Kosovë (REC), ka angazhuar jo organizata mjedisore që veprojnë në komunat e zgjedhura për zhvillimin e LEAP. Roli i komunave të angazhuara ka qenë që të intervistojnë të anketuarit, të transmetojnë të dhënat e hulumtimit tek koordinatorët e hulumtimit dhe të informojnë intervistuesit shkurtimisht për LEAP.

Para hulumtimit në terren, REC-u organizoi një trajnim një ditor për studiuesit të cilët janë zgjedhur nga organizatat joqeveritare përkatëse për kryerjen e hulumtimit në terren. Në këtë trajnim u shpjegua përmbajtja e pyetësorit; mënyra e administrimit të pyetësorit; mënyra e kryerjes së intervistës; shpërndarjen e kampionit dhe rëndësinë e respektimit të tij të saktë; konfidencialitetin dhe kodin e etikës gjatë intervistës.

Raproti i Vlerësimit në Mjedis Hani i Elezit download