1. Qasja Gjitheperfshirese dhe me Pjesemarrje ne Planifikim
Vizionimi si mjet i planifikimit pjesëmarrës learn more
Udhëzuesi mbi Pjesëmarrjen Publike në Planifikimin Hapësinor learn more
Integrimi gjinor në planifikimin hapësinor: Një qasje hap pas hapi për komunat learn more