4. Planifikimi dhe Menaxhimi Mjedisor
Udhezues per hartimin e Vleresimit Strategjik Mjedisor learn more
Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Mamushes learn more
Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Prizrenit learn more
Plani Lokal per Menaxhimin e Mbeturinave Shembulli i Komunes se Hanit te Elezit learn more
Raporti mbi Studimin e Drunjeve dhe Menaxhimin e Gjelber learn more