Drejtorati për Qështje Pronësore dhe Banesore

Drejtorati për Qështje Pronësore dhe Banesore

Drejtorati për çështje Pronësore dhe Banesore dhe Komisioni për kërkesa  Pronësore dhe Banesore, HPD (1999-2001). Objektivi kryesor i këtij programi ishte të dizajnojë dhe ekzekutojë një mekanizëm për zgjedhjen e kontesteve pronësore dhe banesore, duke përfshirë edhe vendosjen dhe implementimin e Komisionit për kërkesa banesore dhe pronësore.

Partnerët mbështetës: Qeveria Kanadeze, Norvegjeze, Gjermane, Zvicrane, Irlandeze, Finlandeze, Agjencia Europiane për Rindërtim, UNMIK/ Ministria e Shërbimeve Publike