Programi i Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal në Kosovë faza 3

Municipal Spatial Planning Support Programme phase 3 (Nov. 2011 – Nov 2016) MuSPP3

Në fazën e tretë, MuSPP përsëri u fokusua në zhvillim të qëndrueshëm të komunave partnere përmes intervenimeve të planifikimit afatgjatë dhe strategjik me fokus të veçantë në mjedis, bashkë me rritje të demokracisë lokale dhe përmirësim të ambientit fizik. Planet u shëndërruan në Projekte të Investimeve Kapitale me bashkëfinancim nga komunat partnere.

MuSPP ofroi mbështetje për të rrit kapacitetet e e katër komunave më të reja të MuSPP. Prioritet ishte gjithashtu mbështetja e MMPH dhe IPH dhe trupat e tjerë qendror me zhvillim të politikave dhe strategjive për Planifikim Hapësinor dhe Mjedisor të sigurohen që ata janë të gatshëm që të ofrojnë ndihmë për komunat.

Komunat partnere të programit MuSPP’s ishin si në vijim: Ferizaj/Uroševac, Gjilan/Gnjilane, Graçanicë/Gračanica, Hani i Elezit/Elez Han, Junik/Junik, Malishevë/Mališevo, Mamushë/ Mamuša, Mitrovicë/ Mitrovica, Partesh/Parteš, Pejë/ Peć, Prizren/Prizren and Rahovec/Orahovac.

MuSPP ka zhvilluar udhëzues dhe module të trajnimit që do të përdoren në vitet në vijim. Të gjitha produktet e MuSPP janë duke u përmbledhur në formë të ‘MuSPP Toolbox: Shoqëruesi im drejt pavarësimit tim’, i cili vazhdon të jetë resurs i gatshëm për përdorim për institucionet qeveritare në nivel qendror dhe lokal, organizatat jo qeveritare, universitetet, sektorin privat, asociacionet profesionale, dhe shoqërinë civile.

Partnerët mbështetës: Qeveria Suedeze, Qeveria e Kosovës, komunat partnere

Ju lutem gjeni MuSPP Toolbox këti

Shëndërrimi i Hapësirave në Vende learn more
Udhezues per hartimin e Vleresimit Strategjik Mjedisor learn more
Udhëzues për hartimin e profilit komunal të banimit learn more
Udhezues per hartimin e Planeve Zhvillimore Komunale learn more
Profili Komunal i Banimit Shembulli i Komunes se Gjilanit learn more
Vizionimi si mjet i planifikimit pjesëmarrës learn more
Udhezues per menaxhimin e Projekteve te Investimeve Kapitale learn more
Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Mamushes learn more
Udhëzuesi mbi Pjesëmarrjen Publike në Planifikimin Hapësinor learn more
Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Prizrenit learn more
Raporti i Vleresimit te Zbatimit – Plani Zhvillimor Komunal_ Shembulli i Komunes se Junikut learn more
Udhezues per menaxhimin e zhvillimit_Shembulli i Komunes se Mamushes learn more
Broshura për aplikim dhe leshimin e lejeve ndertimore learn more
Plani Lokal per Menaxhimin e Mbeturinave Shembulli i Komunes se Hanit te Elezit learn more
Raporti mbi Studimin e Drunjeve dhe Menaxhimin e Gjelber learn more
Integrimi gjinor në planifikimin hapësinor: Një qasje hap pas hapi për komunat learn more