Programi i Planifikimit dhe Menaxhimit Urban

Programi i Planifikimit dhe Menaxhimit Urban, UPMP (2002 - 2003)

Programi i Planifikimit dhe Menaxhimit Urban, UPMP (2002 – 2003) i financuar nga Qeveria e Holandës. Programi kishte bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ligjit të ri të planifikimit në Kosovë dhe mbështeti gjithashtu hapat e parë për krijimin e një instituti në nivelin qendror për planifikimin hapësinor strategjik. Komponentë  tjetër e rëndësishme e programit ishte angazhimi i tij në perspektivën e planifikimit në 30 komunat e Kosovës, dhe në zhvillimin e mundësive për  çështje gjinore në menaxhimin komunal në Kosovë. Programi përmbajti trajnime të ngjeshura për planerët urban mbi qasjen dhe zbatimin e planifikimit strategjik , nëpërmjet të Planifikimit Urban dhe Kornizës menaxhuese. (UPMF).

Partner mbështetës: Qeveria e Holandës

Një rezultat tjetër që vjen nga bashkëpunimi ndër-komunal brenda Kolegjiumit të Drejtorëve për Planifikimin Hapësinor! learn more
Raporti i vlerësimit të Planit Zhvillimor Komunal të Skenderajt, i cili ishte një udhërrëfyes për hartimin e Hartës Zonale të Komunës, tani është botuar në shqip! learn more
Publikohet raporti i vlerësimit i Planit Zhvillimor Komunal të Vushtrrisë, i cili është në funksion të hartimit të Hartës Zonale të Komunës! learn more
Planifikimin e Bazuar në Lagje/ Komunitet (PBK) për Mitrovicën Jugore learn more
Raporti i Vlerësimit të Planit Zhvillimor Komunal të Mamushës learn more
Raport Vlerësimi i PZHK-së së Mitrovicës Jugore learn more
Raporti i Vlerësimit Bazë Përmbledhje learn more
Profili i Hapësirës Publike Prishtinë learn more
Shëndërrimi i Hapësirave në Vende learn more
Udhezues per hartimin e Vleresimit Strategjik Mjedisor learn more
Udhëzues për hartimin e profilit komunal të banimit learn more
Udhezues per hartimin e Planeve Zhvillimore Komunale learn more
Profili Komunal i Banimit Shembulli i Komunes se Gjilanit learn more
Vizionimi si mjet i planifikimit pjesëmarrës learn more
Udhezues per menaxhimin e Projekteve te Investimeve Kapitale learn more
Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Mamushes learn more
Udhëzuesi mbi Pjesëmarrjen Publike në Planifikimin Hapësinor learn more
Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Prizrenit learn more
Raporti i Vleresimit te Zbatimit – Plani Zhvillimor Komunal_ Shembulli i Komunes se Junikut learn more
Udhezues per menaxhimin e zhvillimit_Shembulli i Komunes se Mamushes learn more
Kuvendi Komunal i Graçanicës miraton Planin Zhvillimor Komunal 2014- 2029+ learn more
Broshura për aplikim dhe leshimin e lejeve ndertimore learn more
Plani Lokal per Menaxhimin e Mbeturinave Shembulli i Komunes se Hanit te Elezit learn more
Bëjmë Qytete më të mira: Një Dekadë Së Bashku learn more
Raporti mbi Studimin e Drunjeve dhe Menaxhimin e Gjelber learn more
Integrimi gjinor në planifikimin hapësinor: Një qasje hap pas hapi për komunat learn more
Raporti i Vlerësimit në Mjedis Podujeva learn more
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Podujevë learn more
Raporti i Vlerësimit në Mjedis Partes learn more
Raporti i Vlerësimit në Mjedis Obiliq learn more
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Obiliq learn more
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Mitrovicë learn more
Raporti i Vlerësimit Mjedisor Mitrovicë learn more
Raporti i Vlerësimit në Mjedis Junik learn more
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Junik learn more
Raporti i Vlerësimit në Mjedis Istog learn more
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Istog learn more
Raproti i Vlerësimit në Mjedis Hani i Elezit learn more
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Hani i Elezit learn more
Raporti i Vlerësimit në Mjedis Graçanicë learn more
Raporti i Vlerësimit Mjedisor Fushe Kosovë learn more
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Fushe Kosovë learn more
Raporti i Vlerësimit Mjedisor Deçan learn more
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis Deçan learn more
Raporti i punëtorisë së Vizionimit të Partesh-it learn more
Buletini 8 learn more
Lecture – Sustainable urban and rural development learn more
Informatë – Konferenca mbi Vizionimin si Mjet i Planifikimit Pjesëmarrës learn more
Buletini 7 learn more
Turneu Kulturor ’10 – Flajer learn more
Turneu Kulturor ’10-Posteri learn more
WHD ’10 – Poster learn more
Turneu Kulturor 2009 – Posteri learn more
Turneu Kulturor 2009 – Broshura learn more
Plani Zhvillimor Urban i Gjilanit 2006 -2015+ learn more
Plani Zhvillimor Komunal i Gjilanit 2006 -2015 learn more
Plani i Zhvillimit Urban i Ferizajt learn more
Konkursi Ndërkombëtar i Qendrës së Mobilitetit në Ferizaj learn more
Poster i Turneut Kulturor 2008 learn more
Fletushkë për Turneun Kulturor 2008 learn more
Fletushkë për Shqyrtim Publik learn more
Buletini 6 learn more
Poster on Exhibition of Mobility Centre in Ferizaj learn more
Fletushke per Dizajn Urban learn more
Buletini 5 learn more
Fletushkë mbi Vendbanimet Joformale learn more
Fletushka për Konferencën mbi Transportin dhe Planifikimin Hapësinor në Kosovë learn more
Buletini 4 learn more
Raporti i Vizionimit të Mitrovicës learn more
Buletini 3 learn more
Fletushka e fushë-punëtorisë mbi vendbanimet joformale në Gjakovë learn more
Buletini 2 learn more
Fletushka e Vizionimit learn more
Buletini 1 learn more
Posteri MuSPP learn more