Programi i Mbështetjes Komunale

Programi i Mbështetjes Komunale (May 2000 - August 2001)

Programi i Mbështetjes Komunale, MSP, (Maj 2000 – Gusht 2001), i financuar nga Qeveria e Holandës dhe implementuar nga UN-HABITAT-i, adreson shtatë fusha tematike për ndërtimin e kapaciteteve për ngritjen/forcimin e administratës komunale. Dy nga këto tema janë  përqendruar në ndërtimin e planifikimit urban, rregulloret dhe kontrollin e zhvillimit të tokës. Programi ka ndihmuar fuqizimin e operacioneve dhe strukturave komunale, përmes krijimit të Zyrave frontale në gjashtë komuna të Kosovës.

Partner mbështetës: Qeveria e Holandës