Buletini 6

Më 2 Qershor në hotelin Grand u mbajt takimi i katërt dhe i fundit i Grupit për Shqyrtimin Trepalësh (TPR). Takimet e TPR-së i bashkojnë sponzoruesin e programit (Sida), zbatuesin e programit (UNHABITAT) dhe homologët e tij (komunat përfituese dhe institucionet qendrore, duke përfshirë këtu edhe Asociacionin e Komunave të Kosovës -AKK). Qëllimi i këtyre takimeve është monitorimi dhe vlerësimi i të arriturave dhe metodave të punës së Programit për Mbështetjen e Planifikimit Hapësinor në Komuna (MuSPP).

Buletini 6 download