Raporti i vlerësimit të Planit Zhvillimor Komunal të Skenderajt, i cili ishte një udhërrëfyes për hartimin e Hartës Zonale të Komunës, tani është botuar në shqip!

Komuna e Skenderajt, e mbështetur nga Programi për  Zhvillim Gjithëpërfshirës ka përfunduar raportin e vlerësimit të Planit Zhvillimor Komunal të Skenderajt, me qëllim të vlerësimit së disponueshmërisë së të dhënave në lidhje me hartimin e Hartës Komunale të Zonimit. Metodologjitë e përdorura pëmbajnë në vete: 1) Kornizën e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë dhe 2) Vlerësimin e PZHK-së bazuar në kërkesat ligjore. Të dhënat e përfshira në këtë raport kanë qenë domethënëse gjatë tërë procesit të hartimit të Hartës Zonale të Komunës.

Për më shumë informata në lidhje me raportin e vlerësimit të PZHK-së së Skenderajt – versioni në gjuhën angleze, klikoni në linkun vijues: https://unhabitat-kosovo.org/un_habitat_document/the-evaluation-report-of-the-munity-development-plan-2017- 2025-e-skenderaj-srbica-është-botuar-2 /.

Ndërsa rreth versionit në gjuhën shqipe, klikoni në linkun më poshtë:

Raporti i vlerësimit të Planit Zhvillimor Komunal të Skënderajt, versioni në gjuhën shqipe

Raporti i vlerësimit të Planit Zhvillimor Komunal të Skenderajt, i cili ishte një udhërrëfyes për hartimin e Hartës Zonale të Komunës, tani është botuar në shqip! download