Lajme dhe Ngjarje

Profili komunal dhe gjinia në komunat veriore

Fillimi i marsit u shënua me një sërë takimesh të suksesshme  bilaterale dhe fokus grupe, si pjesë e aktiviteteve të planifikuara në lidhje me " Analizen Gjinore 'specifike për veriun e Kosovës. Këto aktivite janë në kuader të programit '' Nxitja e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe qeverisjes së mirë në rajonin verior të Kosovës" e  bashkë-zbatuar nga UN-Habitat dhe PAX / Community Building Mitrovicë

Ky proces synon  mundësimin e një reflektimi mbi rolet gjinore në ato komuna përms dokumentimit dhe diskutimit  në tema si: qeverisja gjinore e ndjeshme urbane, qasje në shërbime komunale, të drejtat e grave për tokën dhe pronësinë, mjetet e jetesës dhe punësimit, sigurisë, si dhe sfidat me të cilat përballen  në jetën e tyre të përditshme.

Në veçanti, takimet në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq janë mbajtur nga 1 deri më 3 mars 2017 me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, qytetarë, institucione shëndetësore, Policinë e Kosovës dhe institucionet fetare me prejardhje dhe moshë të ndryshme: urbane, rurale, të punësuar, me arsim te mesëm dhe universitar, etj. Qëllimi ishte për të ndarë dhe shkëmbyer mendimet dhe përvojat në lidhje me rolet specifike dhe burimet për gratë dhe burrat, djemtë dhe vajzat, si dhe për të kuptuar dhe ilustruar nëse ka pengesa për qasje  në shërbimet ekzistuese, faktorët që ndikojnë (politike, ekonomike, kulturore ) dhe mundësitë.

Gjetjet do të përbëjnë një kontribut thelbësor për kryerjen e analizës gjinore të veçantë për komunat e Veriut të Kosovës si  bazë e rëndësishme në drejtim të hartimit të vlerësimit bazë dhe zbatimin e Programit.

 

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Qendra Mediale > Lajme dhe Ngjarje