Rreth neshë

Monitorimi

Një funksion kryesor i UN-HABITAT-it në përmbushjen e mandatit të tij është monitorimi i trendeve dhe rrethanave globale dhe vlerësimi i progresit  në realizimin e Agjendës së Habitatit në nivelet ndërkombëtare, rajonale, kombëtare dhe lokale. Funksioni i monitorimit kryhet me anë të dy instrumenteve kryesore: Observatori dhe statistikat globale urbane dhe Praktikat më të mira. Duke punuar në të gjitha nivelet dhe më të gjihta palët e interesuara dhe partnerët, agjensia kontribuon në lidhjen e veprimtarive të zhvillimit të politikave dhe ndërtimit të kapaciteteve me një qasje për promovimin e politikave sociale, ekonomike dhe mjedisore kohezive dhe mbështetëse mes vete. Me kërkesë të Komisionit për vendbanimet njerëzore, agjensia e ka krijuar sistemin e monitorimit.

Sistemi i monitorimit i UN-HABITAT-it i ka tri komponenta kryesore:

Programi i statistikave i cili i mbledh rregullisht të dhënat prej vendeve dhe qyteteve anëtare

Programi i indikatorëve urban i cili i mbledh rregullisht indikatorët prej më shumë se 200 qyteteve

Programi i praktikave më të mira, i cili i ka mbledhur më shumë se 1,100 raste të praktikave më të mira në 600 qytete

Agjensia merr pjesë në përcjelljen e qëllimeve të Deklaratës së Mileniumit dukei siguruar 4 indikatorët dhe indeksin e lagjeve të varfëra në bazë të tyre për Qëllimin 7, synimi 11. Këta indikatorë janë:

·          Përqindja e njerëzve me qasje në kanalizim  

·          Përqindja e njerëzve me qasje në ujë të sigurtë  

·          Përqindja e njerëzve me siguri të pronës

·          Përqindja e njerëzve me banim/banesë të përhershme

 

 

 

 

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Rreth neshë > Selia e UN-HABITAT-it  > Monitorimi