Publikimet

Plani Hapësinor i Kosovës

Abstrakti: Planifikimi hapësinor është planifikimi i hapësirës fizike e cila na rrethon: Hapësira ku janë të ndërtuara shtëpitë tonë, hapësira në zonat urbane dhe rurale, hapësira në të cilën janë vendet tona të punës, hapësirat e rrugëve, infrastrukturës dhe trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Planifikimi Hapësinor në Kosovë, edhe pse si aktivitet institucional është zhvilluar që nga periudha e pas luftës së Dytë Botërore, në praktikë nuk shquhet me ndonjë rezultat të dukshëm. Me vendosjen e Kornizës Ligjore të planifikimit hapësinor-Ligji për Planifikim Hapësinor dhe aktet nënligjore, është bërë hap i madh drejt trendeve aktuale të legjislacionit në fushën e planifikimit në Evropë.

Viti i publikimit: nëntor 2006

Shkarko

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Publikimet > Publikime tjera > Plani Hapësinor i...