Publikimet

Kuvendi Komunal i Graçanicës miraton Planin Zhvillimor Komunal 2014- 2029+

Abstrakti: Pas marrjës së pëlqimit nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), në përmbushjen e kërkesave që rrjedhin nga Ligji nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinor dhe Ligji nr. 03/L-230 për Vlerësim Strategjik Mjedisor, Kuvendi Komunal i Graçanicës ka miratuar Planin Zhvillimor Komunal (PZHK) më 23 qershor, 2014.

Viti i publikimit: shtator 2014

Shkarko

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Publikimet > Publikime tjera > Planet Zhvillimore komunale...