Programet

Aktivitetet

 

Aktivitetet kryesore të programit janë kryesisht të fokusuara në objektivat e poshtëshënuara:

·          Ndihmë dhe udhëzime të përditshme komunave në punë, për organet komunale të planifikimit, zyrtarët e qeverisë locale, organizatat e shoqërisë civile dhe sektorin privat, gjatë hartimit të planeve zhvillimore komunale dhe urbane

·          Përforcimin e dialogut midis komunave, si dhe mes nivelit lokal e atij qendror, me përqëndrim në politikat e planifikimit hapësinor

·          Ndërtimin e kapaciteteve midis organizatave civile dhe sektorit privat drejt pjesëmarrjes së tyre active në planifikimin përfshirës

·          Mbështetjen e planifikimit të veprimit si dhe ndihma në hartimin e pilot-projekteve të veprimit të identifikuara gjatë procesit të planifikimit

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Programet > Programi I Mbështetjes... > Aktivitetet