Programet

GDPPP-rogrami mbi zhvillimin e planifikimit dhe qeverisjes

Programi mbi zhvillimin e planifikimit dhe qeverisjes, GDPP ishte financuar nga Qeveria Holandeze dhe ka filluar në 2003 dhe përfundoi në vitin 2005. Objektivat e këtij programi ishin përqendruar në ndihmë të vazhdueshme për të forcuar më tej të tre nivelet e planifikimit hapësinor në Kosovë duke pasqyruar lidhjet siç kërkohet me Ligjin për Planifikim Hapësinor. Ky program përfshiu ndërtimin e kapaciteteve në mënyrë më intensive në nivelin komunal dhe qendror për trajtimin e planifikimit hapësinor në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Qëllimi ishte për të konsoliduar qasjet e reja në planifikim, politikat dhe legjislacionin duke i bërë ata më gjithëpërfshirës dhe në përputhje me vendet në rajon dhe në pjesët e tjera të Evropës.

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Programet > GDPP-Programi mbi zhvillimin e...