Programet

Përmbledhje

Programi I Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal në Kosovë (MuSPP) financuar nga Qeveria e Suedisë përmes Agjensionit Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), përkrah gjashtë komunat sekondare përmes ndihmës së përditshme në punë dhe këshillim në përgatitjen e planeve komunale dhe urbane si dhe ofrimin e asistencës për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe shoqërisë civile për ta mbështetur dhe për të qenë pjesëmarrëse aktive në këtë process.

Koncepti I programit është zhvilluar përmes metodologjisë ekzistuese implementuese të UN-HABITAT-it, në bashkëpunim të ngushtë me komunat e përzgjedhura për të siguruar një pronësi të plotë të aktiviteteve të planifikuara si dhe përgjegjësisë për zbatimin e tyre me këshillimin dhe udhëzimet e UN-HABITAT-it.

Me nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit, fillon ndihma e përditshme në punë nëpër komuna.

Donator

Programi I Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal në Kosovë (MuSPP) është I financuar nga Qeveria e Suedisë përmes Agjensionit Suedez për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida).

 

Partnerë në program

Partnerët kryesorë: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, gjashtë komunat: Ferizaji, Gjakova, Gjilani, Mitrovica, Peja dhe Prizreni, në konsultim me Asociacionin e Komunave të Kosovës dhe Ministrinë e Pushtetit Lokal.

Kohëzgjatja

Nëntor 2005- Tetor 2007.Programi është vazhduar deri në Prill 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Programet > Programi I Mbështetjes... > Përmbledhje