Publikimet

Profili Komunal i Banimit_Shembulli i Komunes se Gjilanit

Abstrakti: Profili Komunal i Banimit në Gjilan paraqet shembullin e hapit të parë drejt zhvillimit të politikave të banimit në nivel lokal. Profili përbëhet nga të dhënat dhe analizat gjithëpërfshirëse të trendeve të banimit në komunë, që përshkruajë karakteristikat e banimit (tipologjia, fondi, zotërimi, toka, infrastruktura) dhe ndërlidhjen e kërkesës dhe ofertës, si dhe çështjet relevante për komunat e Kosovës, duke përfshirë zhvillimit e fondit të banimit, ripërtëritjen dhe përballueshmërinë financiare.

Viti i publikimit: dhjetor 2014

Shkarko

Udhezues per hartimin e Profilit Komunal te Banimit

Abstrakti: Ky dokument ofron udhëzime të qarta dhe koncize për autoritetet komunale në procesin e hartimit të Profilit Komunal të Banimit, duke përfshirë përmbajtjen, analizën e akterëve/palëve të interesit, mbledhjen e të dhënave, si dhe analizat dhe metodologjitë për pjesëmarrje me qëllim të pasurimit dhe vlefshmërisë së profilit. Udhëzuesi përcakton bazën për zhvillimin e mëtejshëm të politikave të banimit (strategjitë e banimit) dhe programeve afat-shkurta dhe afat-gjata të synuara (p.sh. programet e banimit social) në nivel komunal në Kosovë.

Viti i publikimit: dhjetor 2014

Shkarko

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Publikimet > PËRMBLEDHJE... > Planifikimi Sektoral-Banimi