Partnerët

Qeveria Qendrore

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është partneri kryesor i disa programeve të UN-HABITAT-it të fokusuara në Planifikimin hapësinor dhe urban. Në kuadër të Ministrisë është Instituti i Planifikimit Hapësinor i themeluar dhe trajnuar në kuadër të Programit të Menagjimit të Planifikimit Urban dhe Programit për Qeverisje dhe Planifikim zhvillimor, të dyja këto programe të financuara nga qeveria holandeze.  
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ishte partnere në organizimin e punëtorive dhe konferencave për vendbanimet joformale. Qeveria e Kosovës është nënshkruese e Deklaratës së Vjenës e cila i angazhon shtetet e Evropës Juglindore që ta zgjedhin problemin e vendbanimeve joformale deri në 2015.
Fushat e tjera të kooperimit përfshijnë edhe Zonat e mbrojtura. 
Më shumë në lidhje me MMPH-në mund të gjeni në webfaqen zyrtare www.ks-gov.net/mmph

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Partnerët > Qeveria Qendrore