Programi

Programi

Program podrške prostornom planiranju opština (MuSPP) koji finansira švedska vlada preko Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (Sida), podržava šest sekundarnih opština kroz svakodnevno intenzivno savetovanje i usmeravanje u toku rada na pripremi opštinskih i urbanistickih planova, uz istovremeno pružanje pomoci Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje i organizacijama gradjanskog društva da podržavaju i aktivno ucestvuju u ovom procesu.

Koncept programa je razvijen kroz postojece metodologije UN-HABITAT-a za njegovo sprovodjenje u tesnoj saradnji sa ciljnim opštinama da bi se obezbedilo njihovo potpuno vlasništvo nad planiranim aktivnostima i odgovornost za njihovu primenu uz savet i usmeravanje koje pruža UN-HABITAT.  

Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju u opštinama je pocelo pružanje pomoci u vezi izrade planova.

Donator: Program podrške prostornom planiranju opština (MuSPP) finansira švedska vlada preko Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Partneri u programu:Glavni partneri: Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje, šest partnerskih opština: Uroševac, DJakovica, Gnjilane, Mitrovica, Pec i Prizren u tesnim konsultacijama sa Udruženjem kosovskih opština i Ministarstvom za lokalnu upravu.

Trajanje: Novembar 2005 – oktobar 2007.

"UCINIMO ZAJEDNO GRADOVE BOLJIM”  

“Ucinimo zajedno gradove boljim” je moto Programa podrške prostornom planiranju opština (PPPO), pošto planirajuci i radeci zajedno, kosovski gradovi mogu da postanu bolje mesto za život njihovih gradjana.  

Glavne aktivnosti: Aktivnosti programa su konkretno fokusirane na sledece ciljeve:

  • Pružanje pomoci opštinama u izradi opštinskih i urbanistickih planova razvoja na inkluzivan, ucesnicki nacin koji vodi racuna o pitanjima polova kroz pružanje pomoci i usmeravanje opštinskih organa koji se bave planiranjem u toku njihovog rada na planovima, lokalnim vladinim zvanicnicima, organizacijama gradjanskog društva i privatnom sektoru;
  • Jacanje dijaloga izmedju opštinskog i centralnog nivoa o pitanjima koja se ticu politike na lokalnom nivou, zakonodavnih pitanja i pitanja planiranja u cilju povecanja uskladjenosti u oblasti inkluzivnog, strateškog i na akciju orijentisanog prostornog planiranja;
  • Izgradnja kapaciteta medju organizacijama gradjanskog društva i privatnog sektora da aktivno ucestvuju u postizanju konsenzusa o planiranju prostornog razvoja na opštinskom nivou i da bi bili informisani partner za lokalne uprave u procesu planiranja, pri cemu se zalažu za potrebe konkretnih socijalnih grupa, i muškaraca i žena, decaka i devojcica, kao deo prakse dobrog upravljanja;
  • Podrška planiranju akcija i pomocu u razvoju pilot akcionih projekata koji su identifikovani u procesu planiranja.

     

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Programi